Светски ден на заштита на животната средина

Објект Буба Мара
Воспитна група од 4-5 години
Одбележување светски ден на заштита на животната средина
Цел - Да се поттикнува интересот за откривање на нови сознанија за заштита на животната средина преку користење на позитивни практики отпадот се чува во корпа за отпадоци.
Поттикнување на креативна фантазија преку ликовно изразување.