Завршна конференција

Завршна конференција – Предлог национална рамка за квалитет во предучилишно образование, воспитание и згрижување
На ден 31.01.2019 година нашата градинка  ЈУДГ “Буба Мара” учествуваше  на  Завршната Конференција – Предлог национална рамка за квалитет во предучилишно образование, воспитание и згрижување, поврзано со проектот “Зајакнување на граѓанското општество во осигурувањето на рамноправност и квалитет во ПОВЗ (Предучилишното образование, воспитание и згрижување)”, спроведуван од Фондацијата за образовни и културни иницијативи “Чекор по чекор” и во соработка со центар за социјална иницијатива “Надеж”.
Нашата директорка презентираше тема под наслов “Поголема достапност во општина Аеродром од нацрт рамката на ПОВЗ”.
На стручната конференција учество земаа:
Директор – презентер – Елена Устамитова
Педагог – Маргарита Ставрова
Психолог – Биљана Павловска