Обука за воспитно-згрижувачкиот кадар 2019

09.10.2019 - обука на тема “Улогата на воспитувачите и негувателите од градинката во изградувањето на личноста на детето”

Друштвото за консалтинг и услуги “Коучинг - Н” од Битола одржа еднодневна интерна обука за воспитно-згрижувачкиот кадар на ЈУДГ “Буба Мара”. Главен обучувач беше Ред. проф. д-р Константин Петковски, сертифициран обучувач за возрасни.

Целта на обуката беше да се подобрат компетенциите на воспитувачите и негувателите во установите за деца во однос на соработка со родители и други вработени, односот кон децата и сл.