Обука за eTwinning платформа 2019

Билјана Лотеска и Љиљана Крстевска од детската градинка “Детска Радост” како еТвининг амбасадори одржаа обука на воспитен и стручен кадар во нашата “Буба Мара” за начинот на користење на eTwinning платформата во предучилишните воспитно-образовни установи како и за реализација на Erasmus+ проекти.