Посета на Оптика “Призма” 2019

Посета на Оптика “Призма” - Т.Ц. Лиса - Скопје со децата од групите на возраст од 5-6 години од објект “Сонце” заедно со воспитно-згрижувачки и стручен кадар на градинката. 

Оваа посета е дел од интерниот проект “Сетила”. Целта на посетата беше децата да се запознаат со поимот “оптика” и да научат за работата во оптиката, начинот како може да се поправи видот, да се одберат очила и сл.

Проект: