Мали модни креатори 2019

Работилница - Мали модни креатори, воспитна група од 3-4 години, објект “Буба Мара 1”. 

Активноста ја реализираше педагогот во соработка со воспитно-згрижувачкиот тим.

Целта на работилницата беше децата да се запознаат со поимите моден креатор, шиење и сл. како потрошувачи на облека.