Посета на поликлиника Интермед-Арт 2019

Децата од 5-6 години од објект “Сонце” ја посетија поликлиниката Интермед-Арт со цел подобро да се запознаат со поимот лекар, прегледување пациенти и колку е забавно да се работи во амбуланта. Оваа посета е дел од планираните активности за интерниот проект “Сетила”.

Проект: