Светски ден на толеранција 2019

На ден 15.11.2019 психологот и логопедот  во објект „Пчелка 1“ со децата од 4-5 годишна возраст го одбележаа „Светскиот ден на толеранција“.

Целта е децата да се поттикнуваат на толеранција и меѓусебно прифаќање во групата. Развивање и негување отвореност и прифаќање на различностите.

Децата се запознаа со поимот толеранција низ игра во групирање по бои, слушаа приказна за малото желче – низ зададена ситуација воочија конфликт и одбивање а потоа даваа идеи. Со „конструктивен“ пристап приказната  ја завршивме со заедништво и почитување на различноста. На крај децата го изработија оклопот на малото желче.