Превенција од насилство врз децата 2019

Подигнување на свеста за Светскиот ден за превенција од насилство врз децата.