Театар на сенки “Дедото и репката”

Театар на сенки “Дедото и репката” со децата од 3-4 години од објект Буба Мара. 

Целта на оваа активност е да се поттикне способноста за слушање, разбирање и доживување на содржината, раскажување настани по слики - сенки кои имаат одреден редослед, збогатување на речникот со зборови кои имаат поопшти поими, негување на натпреварувачки дух кај децата.