Народни носии

Оваа активност се спроведе во објект Буба Мара со деца од 3-4 годишна возраст како дел од проектот Мали потрошувачи. 

Примарната цел беше преку разговор децата да се стекнат со основни познавања за облеката некогаш и денес, односно да се запознаат со народните носии и обичаите по повод одредени празници. 

Во текот на активноста се поттикна и способноста за откривање бои како и воочување и препознавање на сличности и разлики.