Моите чувства (пантомима)

Преку изрази со лицето, децата од 2-3 години од објект Сонце ги препознаваа сопствените чувства, ги именуваа и соодветно реагираа.

Целта на оваа активност беше да се поттикнуваат децата да ја развијат способноста за препознавање на позитивните и негативните чувства.