Значењето на водата за живиот свет

Вредните дечиња од објект “Буба Мара 1” на возраст од 4-5 години учествуваа во ликовна игра учејќи за важноста на водата за живиот свет. 

Проект: Интеграција на еколошка едукација.

Тема: Значењето на водата за живиот свет - ликовна игра (боење на фолија).