Правата на децата

Децата од објект “Пчелка 2” на возраст од 5-6 години учествуваа во активност по повод Детската Недела.

Целта на активноста е децата да се запознаат со правата на децата од целиот свет и да ја развијат способноста за користење на доминантната рака во секојдневните активности.