Игри без граници

Детска недела во Објект “Буба Мара 1”

“Игри без граници” со децата од 5-6 години со цел да се поттикне детето на учество во колективни игри и да се развива неговата целокупна моторика.