Натпреварувачки игри

Детска недела во “Пчелка 2” 

Натпреварувачки игри организирани во дворот на градинката со децата од 5-6 години. 

Целта на активноста беше да се усовршат основните движења - трчање, скокање со препрека, качување, како и усовршување на способноста за контрола на деловите од телото и комбинирањето на секвенци на неколку моторички движења.