Уреден двор

Хортикултурно уредување на дворот 

Објект “Буба Мара”

Група на возраст од 4-5 години

“Уреден двор”

Да се поттикнува дивергентно мислење во поглед на користење на расположливи ресурси - цвеќиња, истражување на  растенијата во опкружувањето, препознавање на правилата на еколошката култура...