Есенска фризура

Објект “Буба Мара 1”

Возраст - 5-6 години

Активност - “Есенска фризура”

Цел - да се оспособи детето за користење природни материјали за ликовно изразување на сопствените креативни идеи.