Анализа на состојбата со локалниот транспорт

Децата од објектот “Пчелка 2” од возрасната група 5-6 години ја реализираа еколошката содржина “Анализа на состојбата со локалниот транспорт” низ разговор, ликовна игра (рециклирање со имагинација) и преку погодување на гатанки.

Целта на активноста беше да се поддржува  детето во збогатување на социјалното искуство и да се оспособи за користење на различни материјали, алатки, инструменти, предмети и други достапни ресурси за ликовно изразување на сопствените креативни идеи и чувства.