Високо-ниска конструктивна игра

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Високо-ниска конструктивна игра

Да се развива потребата и способноста за изнаоѓање на сопствен пристап во решавање на проблематични ситуации и воочувања на релации високо-ниско, меѓусебна комуникација и разговор според дадена содржина.