Есенско дрво

Децата од 4-6 години од објект “Буба Мара 1” ја реализираа активноста “Есенско дрво"

Цел на активноста беше децата да се оспособат за користење на различни материјали и други достапни ресурси за ликовно изразување на своите идеи и чувства, да ги набљудуваат и опишуваат карактеристиките на растенијата со развивање на способностите за препознавање на годишните времиња.