Јас во огледало

Објект “Буба Мара 1”

Возраст - 5-6 години

Активност - “Јас во огледало”

Цел - создавање и усвојување на позитивна слика за себе и поттикнување кон ликовно изразување на својот лик (автопортрет).