Есенско дрво

Активност - “Есенско дрво” - ликовна игра

Објект “Сонце”

5-6 години

Целта е да се стекнат вештини за користење на разни ликовни техники.