Запознавање со државните симболи

Одбележување на “23ти Октомври” во објект “Пчелка 1”

Деца од 5-6 години

“Знаме” - ликовна игра

Цел: Запознавање со државните симболи - знаме и химна