Здрави животни навики

“Здрави животни навики” - физичка игра

4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се поттикнува желбата за учество во игра и способност за користење на своите искуства во процесот на учење, како и поттикнување и развој на логичкото мислење кај децата.