Видови зеленчук

4-6 години, објект “Буба Мара 1”

Целта на активноста е децата да се оспособат за препознавање и класификација на зеленчукот, неговите карактеристики, примена и значењето за здравата исхрана.