Македонски традиционални садови во домаќинството

Деца од 5-6 години од објектот “Пчелка 2”

“Македонски традиционални садови во домаќинството" - демонстрација 

Целта беше да се збогати социјалното искуство на детето преку запознавање со традицијата и културата на која и припаѓа и да се поттикне кон поставување прашања за непознати предмети во моментот на набљудувањето.