Погоди го обликот

Објект "Буба Мара 1" 

Деца од 5-6 години

"Погоди го обликот"

Цел: Да се развива способноста за воочување и идентификување на деловите од целината.