Погоди ја формата

“Погоди ја формата” - математичка игра

Објект “Лавче” 

Кај децата на возраст од 2-4 години од објект “Лавче” преку оваа игра ги поттикнавме способностите за споредување и класификација според форма и големина.