Уреден двор

Деца на возраст од 4-5 години.

Објект “Буба Мара 1”

Уреден двор - хортикултурно уредување

Цел: Да се оспособува да истражува и открива нови работи.