Ежето и јаболкото

"Ежето и јаболкото" - приказна според серија слики

"Ежето и неговата куќичка" - ликовна игра

Кај децата на возраст од 2-4 години од објект ''Лавче'' се поттикнаа способностите за објаснување на дадена слика со користење на куси реченици. Исто така се поттикна интересот кон запознавање и користење на различни видови материјали (суви лисја, дрвени гранчиња, пластелин и сл.).