Парови и топки

4-5 години, објект “Сонце”

“Парови и топки”

Цел - Да се развива толерантност и прифаќање на правилата на играта.