Вкуси го овошјето

3-4 години

Објект: Сонце

“Вкуси го овошјето”

Цел - Да се оспособува детето вербално да го соопштува своето доживување за вкус, мирис, боја и сл.