Зеленчукови фигури

3-4 години

Објект: Сонце

“Зеленчукови фигури”

Да се оспособува детето за користење разни средства за изразување на сопствените идеи.