Грозје

“Грозје” - ликовна игра

Возраст на деца од 2-3 години

Објект “Буба Мара”

Цел на активноста - Да се поттикнува самостојноста и упорноста при изведување на одредени активности.