Овошна салата

“Овошна салата” - творечка игра

Објект “Пчелка 2”

Деца од 2-3 годишна возраст

Цел - Стекнување на елементарни сознанија за овошните плодови во есен.