Сензорни авантури

Од детето во сите нас...

Стручниот тим на ЈУДГ “Буба Мара” по повод Светскиот ден на детето изработи едукативни сензорни играчки за децата од нашата градинка. 

Се користеа рециклирачки материјали и предмети од секојдневието со помош на кои изработивме автентични, забавни и корисни играчки за поттикнување на правилен раст и развој на деца од 2-6 годишна возраст. 

Сензорните играчки се наменети да ја поттикнат фантазијата, креативноста, логиката, меморијата, вниманието, моторичките и математичките способности на детето и неговото просторно размислување, со еден збор да стимулираат повеќе домени од развојот на детето.