Ликовно столче

"Ликовно столче" - ликовна игра

5-6 години

Објект “Сонце”
Цел - Детето да ја согледува ползата од сопствената и заедничката работа.