Ликовни авантури

5-6 години

Објект “Сонце”

Цел - Да се поттикне детето да црта познати предмети од секојдневното опкружување.