Продолжи ја низата

Објект: Пчелка 2

Возраст: 3-4 години 

Активност - "Продолжи ја низата" (математичка игра)

Цел: Да се развива способноста за класификација според боја, форма, големина, вид, род.