Чорапите на медо

Активност - “Чорапите на медо” (приказна)

4-5 години 

Објект - БУБА МАРА

Цел - Да се развива способност за класификација на животните според местото на живеење, според родот и карактеристиките како и ликовно изразување на претставите.