Следи, види, направи

3-4 години

Објект “Пчелка 1”

Цел: да се оспособи детето да ги контролира деловите на телото и да се поттикнува радост и задоволството од успешно завршената работа.