Играме со пластелин

5-6 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се поттикнува кон различни видови креативност и да се оспособи за користење различни материјали и предмети за ликовно изразување на сопствените креативни идеи.