Боење, броење и поврзување

Активност: Боење, броење и поврзување - математичка игра 

Возрасна група 4-6 години

Објект - “Буба Мара 1”

Целта ни беше да се развиваат  способности за класификација,  компарација и серијација, според боја, форма, големина, со поттикнување на способности за поврзување на количеството со симболите на броевите.