Изработка на упатствата за одржување на дворот

Проект - Интеграција на еколошка едукација

Возрасна група 4-6 години

Објект: Буба Мара 1

Целта на активноста ни беше да се развива еколошка свест кај децата за штетното влијание на отпадот, изработка на упатствата за одржување на хигиената во дворот, како и развивање на потребата од поставување на прашања и способноста за ликовно изразување на претставите.