Пријателство во шумата

“Пријателство во шумата” - драмски текст 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне и поддржува сфаќањето на причинско-последичните врски и релации, способност да забележува и да открива емоции, како и канализирање на негативни  емоции.