Мешање на бои

"Мешање на бои" - ликовна игра

Возрасна група - 4-6 години

Објект - Буба Мара 1

Целта на активноста ни беше да се поттикне способноста за истражување, споредување именување на бои, развивање на способност кај децата да разликува и именува основни бои и одреден број на секундарни бои.