Лавиринт

Во лавиринтот криеме топка, а детето треба да ја најде и да излезе од лавиринтот. 

5-6 години

Објект - Пчелка 1

Цел - да се оспособуваат за ориентација во просторот.