Зимска слика

“Зимска слика” - ликовна игра

3-4 години 

Објект - Пчелка 1

Цел - да се поттикнува детето на различни начини да ги изразува своите мисли, идеи и чувства.