Декември во гората

“Декември во гората” - драмска игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поддржува кон збогатување на сопственото социјално искуство, желба за прифаќање игра на улоги според доживување при драматизација.